Regulamin współpracy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

Wydawcą

a

MultiChanel Network sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-607, Jana Czeczota 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000516495, NIP 521-367-53-22, REGON 147324823.

Zwanym dalej „MCN”

I. DEFINICJE

 1. Flat Fee – model rozliczeniowy polegający na stałej obecności (w określonym czasie) formy reklamowej Reklamodawcy na udostępnionej przez Wydawcę powierzchni.
 2. CPM – Cost Per Mile - model rozliczeniowy polegający na emisji formy reklamowej w ilości 1000 odsłon danej kreacji reklamowej za stawkę określona w cenniku.
 3. Mailing – forma reklamy internetowej wysyłana do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie treści reklamowych za pośrednictwem podanych adresów mailowych.
 4. CPA/CPL – Cost Per Action/ Cost Per Lead -model rozliczeniowy w którym wydawca otrzymuje zapłatę za akcje wykonaną przez Użytkownika, akcja definiowana indywidualnie przy każdej kampanii np. akcja polegająca na wypełnieniu formularza, ankiety lub wykonaniu innych działań wskazanych w danym Programie.
 5. CPC – Cost Per Click -model rozliczeniowy polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za pojedyncze kliknięcie w reklamę, które przekierowuje Użytkownika na Stronę Docelową.
 6. Model CPS – Cost Per Sale – model rozliczeniowy polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za sprzedaż dokonaną na witrynie Wydawcy za pomocą formy reklamowej Reklamodawcy emitowanej na stronie Wydawcy.
 7. Model hybrydowy – połączenie dwóch lub więcej modeli rozliczeniowych.
 8. Kliknięcie – aktywność Użytkownika polegająca na kliknięciu w formę reklamową na stronie Wydawcy.
 9. Konto Wydawcy – indywidualne konto Wydawcy w panelu wydawcy na stronie mcnetwork.pl. Konto daje dostęp do monitoringu kampanii reklamowych emitowanych na stronie wydawcy.
 10. Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe zbierające anonimowe dane o Użytkowniku, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku w komputerze Użytkownika.
 11. Organizator – MCN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Woronicza 15, 00-625 Warszawa, który organizuje, koordynuje i prowadzi obsługę Platformy MCN oraz poszczególnych Programów.
 12. Panel Zarządzania Kontem – udostępniony Wydawcy przez Organizatora indywidualny panel zapewniający Wydawcy dostęp do jego konta w Witrynie Internetowej Organizatora mcnetwork.pl. Dostęp zabezpieczony jest loginem i hasłem nadawanym indywidualnie przez Wydawcę, umożliwiający przystępowanie do poszczególnych Programów oraz administrowanie kontem.
 13. Platforma MCN - Panel umożliwiający Wydawcy uczestniczenie w Programach i realizowanie ich celów w zamian za Wynagrodzenie. Platforma MCN oparta jest na Witrynie Internetowej Organizatora mcnetwork.pl umożliwiającej komunikację pomiędzy Organizatorem, Wydawcami i Reklamodawcami.
 14. Powierzchnia Reklamowa – Powierzchnia udostępniona przez Wydawcę w serwisach internetowych należących do Wydawcy, na której odbywa się emisja poszczególnych formatów reklamowych.
 15. Program RTB - Real Time Bidding - opiera się na aukcji dostępnej Powierzchni Reklamowej pomiędzy Reklamodawcami.
 16. Program Partnerski – program rozliczany w określonym modelu, w odniesieniu do którego Wydawca może zgłosić swoje uczestnictwo, obsługiwany przez Organizatora na rzecz jednego z Reklamodawców.
 17. Wynagrodzenie – Wynagrodzenie płacone przez Organizatora na rzecz Wydawcy z tytułu realizacji kampanii reklamowych na powierzchni Wydawcy. Wysokość Wynagrodzenia jest określana indywidualnie dla każdego Programu Partnerskiego przez Organizatora. W przypadku Programów RTB wynagrodzenie stanowi kwotę wylicytowaną w danej aukcji pomniejszoną o kwotę Prowizji dla Organizatora.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zasad i warunków uczestnictwa w Platformie Organizator MCN.
 19. Reklamodawca – Spółka lub Osoba prywatna zarejestrowany w Platformie MCN, na rzecz której Organizator obsługuje kampanię reklamową rozliczaną w jednym z ustalonych modeli rozliczeniowych.
 20. Strona Docelowa - strona internetowa, na którą za pośrednictwem formatu reklamowego zostaje przekierowany Użytkownik.
 21. Umowa – stosunek prawny, jaki zostaje zawarty pomiędzy Wydawcą a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest realizowanie przez Wydawców celów poszczególnych Programów, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Na podstawie umowy Wydawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych kampanii reklamowych.
 22. Użytkownik – osoba korzystająca z Internetu, która wykonuje czynności na stronie należącej do Wydawcy.
 23. Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który spełnił warunki określone w Regulaminie i uzyskał status Wydawcy.
 24. Witryna Internetowa Organizatora – www.mcnetwork.pl

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem a Wydawcą w celu promocji przez Wydawcę produktów i usług Reklamodawców, przy wykorzystaniu środków własnych oraz materiałów i narzędzi udostępnionych przez Organizatora, za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym MCN jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Programu Afiliacyjnego oraz uzyskania autoryzacji i statusu Wydawcy. Kliknięcie przycisku "Rejestracja" oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i złożenie MCN oferty zawarcia umowy na warunkach określonych poniżej. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia korzystanie z niniejszego serwisu.
 3. Uzyskanie statusu Wydawcy oznacza zgodę na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem. Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu emisji form reklamowych.
 4. Każdy Wydawca po uzyskaniu akceptacji statusu Wydawcy, w programie którym zamierza uczestniczyć może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Wydawcy posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga przedłożenia zgody przez rodziców lub uprawnionych do tego opiekunów lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres korespondencyjny: MCN SP. Z O.O., ul. Woronicza 15/28, 02-625 Warszawa.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła żadnych skutków prawnych.
 6. Po przeczytaniu Postanowień wstępnych Wydawca oświadcza, że składa MCN Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy na poniższych warunkach:

III. USŁUGA

 1. Wydawca po dokonaniu autoryzacji i uzyskaniu statusu Wydawcy może zamieścić tylko na stronie internetowej Wydawcy kreacje, które zostały zarejestrowane w Programie Afiliacyjnym.
 2. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony lub zakończony. Wszystkie informacje na temat ww działań, będą zamieszone pod adresem www.mcnetwork.pl. Wydawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji na temat zmian w Programie Afiliacyjnym lub warunków wynagrodzeń dla Wydawców przez zarejestrowaną stronę.
 3. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w Programie Afiliacyjnym, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich lub innych Wydawców.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej umowy lub jej rozwiązania. Wydawca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pośrednictwem e-maila lub ogłoszenia na stronie internetowej sieci programów afiliacyjnych. W przypadku gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, natomiast Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z usług Programu Afiliacyjnego oraz usunięcia wszelkich linków do Stron Reklamodawców.

IV. OBOWIĄZKI WYDAWCY

 1. W celu wykonania niniejszej umowy Wydawca zobowiązuje się stosować wszelkie własne środki oraz materiały i narzędzia udostępnione przez Organizatora oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją stronę internetową, aby była ona zgodna ze wszystkimi powszechnymi przepisami i regulacjami prawnymi.
 2. Wydawca oświadcza, ze wszystkie dane osobowe oraz posiadanej strony internetowej podane w Programie Afiliacyjnym są prawdziwe, kompletne według obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Wydawca będacy osobą fizyczną, nie prowadzący działalności gospodarczej zobowiazany jest do podpisania i przesłania na adres korespondencyjny Organizatora ( ul. Jana Pawła Woronicza 15/28, 02-625 Warszwa) dwóch egzemplarzy Umowy Dzierżawy - Pobierz
 4. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru z rejestru przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, uwidoczniony w rejestrze adres siedziby oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numer NIP i REGON oraz osoby upoważnione do reprezentacji. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swoich danych, numeru NIP oraz przesłanie kopii stron dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację osoby (drogą pocztową na adres wskazany w paragrafie II pkt 4, drogą elektroniczną lub faxem na nr 022 400 88 41).
 5. Wydawca oświadcza, posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie Wydawcy utworów i nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz że utwory i informacje nie zostaną uznane za obraźliwe, niedozwolone lub budzące wątpliwości. Jednocześnie Wydawca oświadcza że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy udzieliła wyrażanej zgody, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tego stanu, na ich publikację.
 6. Wydawca nie ma wglądu do bazy danych Organizatora oraz do praw wykorzystywania jej na zewnątrz.
 7. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszej umowy oraz że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców.
 8. Wydawca udostępni kanał komunikacyjny w postaci adresu e-mail oraz zobowiąże się do niezwłocznie do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w witrynie Wydawcy, zmianach budzących wątpliwości niewłaściwego lub bezprawnego użycia linków Reklamodawców od strony Organizatora i/lub Programu Afiliacyjnego lub usługi Organizatora w jakikolwiek sposób.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązany jest do ciągłego monitorowania Ruchu ze Strony Wydawcy do Strony Reklamodawcy, którego wyniki będą stanowić podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Wydawcy. Wydawca wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń finansowych na podstawie danych uzyskanych przez Program Partnerski.
 2. Organizator zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania wypłat Wydawcom na wskazane konto bankowe wynikające z Umowy.

VI. WYNAGRODZENIE

 1. Warunki wynagrodzenia zamieszone na stronie internetowej sieci programów afiliacyjnych stanowią część składową niniejszego regulaminu, który jest ogłaszany przez Organizatora i nie podlega jakiejkolwiek negocjacji.
 2. Wynagrodzenie stanowi kwota należna z tytułu Programu afiliacyjnego powiększona o należny podatek od towarów i usług. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom raportem, generującym Ruch na stronie internetowej Wydawcy, dostępnym dla Wydawcy po zalogowaniu się na stronie Organizatora . Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na stronie internetowej Organizatora.
 3. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na dwa miesiące z dołu na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy stanowi z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych kwotę co najmniej 100 PLN (sto złotych polskich) lub innej, wyższej, kwoty minimalnej, ustawionej na stronie internetowej Organizatora oraz jeśli Organizator otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca.
 4. W przypadku partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczamy się na podstawie rachunku przesłanego do MCN. W celu dopełnienia formalności oczekujemy od partnerów wypełnienia i podpisania trzech dokumentów:
  - oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. Pobierz
  - oświadczenie o nie byciu płatnikiem podatku VAT. Pobierz
  - wzór dokumentu na podstawie którego będziemy regulować płatności wobec partnerów.
  Wystarczy je przesłać na adres: wydawcy@mcnetwork.pl Wzór rachunku dla MCN. Pobierz Osoby fizyczne - właściciele stron internetowych - nie prowadzący działalności gospodarczej, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za ich udostępnianie. Umowa, pozwalająca na korzystanie z części strony internetowej, m.in. na zamieszczanie na niej reklam ma charakter zbliżony do umowy najmu - takie też stanowisko przyjął Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2010 roku. W praktyce oznacza to, że spółka MCN nie jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń osobom fizycznym, które "wynajmują" powierzchnię na swoich stronach internetowych.
 5. Z zastrzeżeniem paragrafu 6.1, wynagrodzenie Wydawcy wypłacane będzie w okresach dwa miesiące z dołu pod warunkiem, że Wydawca wygeneruje prawidłowy Ruch a Organizator otrzyma płatności od wszystkich przedsiębiorców, w których Programach Afiliacyjnego zarejestrowany jest Wydawca. Skumulowane sumy nie są powiększane o odsetki.
 6. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Organizatorem a Wydawcą.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie udziela żadnej gwarancji poprawnego działania serwisu Organizatora lub linków do jakichkolwiek Stron Afiliacyjnych oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora, zgodnie z Umową.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu serwisu internetowego Organizatora, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze Organizatora lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Wydawcy i/lub stronie internetowej Wydawcy spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy we wprowadzaniu linków na stronie Wydawcy lub za określoną funkcję linków.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali Programy Partnerskie w Programie Afiliacyjnym MCN, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoimi Programami Partnerskimi, ani w jakikolwiek sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umów.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY ORAZ OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy.
 2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców.
 3. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę i/lub wstrzymać świadczenia na rzecz Wydawcy lub Reklamodawcy w przypadku:
  1. łamania postanowień Umowy/Regulaminu
  2. prowadzenia przez Wydawcy działalności sprzecznej z prawem
  3. W przypadku jakiegokolwiek wykorzystania znaku graficznego Programu Afiliacyjnego MCN oraz znaków graficznych Produktów oferowanych przez Reklamodawców, a także zamieszczanie odnośników do Serwisu Reklamodawców w serwisach Wydawców, zawierających:
   - treści niezgodne z polskim prawem lub,
   - treści, które zostaną przez Organizatora uznane za obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich,
   - treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie/własność intelektualną, w szczególności udostępniające w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też promujące czy zachęcające do łamania praw autorskich,
   - treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, w szczególności kody lub instrukcje, które mogą zostać wykorzystane do dostępu, zmiany, usunięcia lub zniszczenia danych, plików lub programu komputerowego wykorzystywanego przez Sprzedawcę, Organizatora lub stronę trzecia
  4. Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawców
  5. Wydawca nie przestrzega powszechnie obowiązującego prawa
  6. Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres (6) miesięcy
 4. Rozwiązanie Umowy z Wydawcą zobowiązuje go do niezwłocznego usunięcia wszystkich linków do strony Reklamodawcy.
 5. O rozwiązaniu Umowy Organizator poinformuje Wydawcę poprzez stronę internetową Organizatora oraz e-mailem.
 6. Niniejsza Umowa wygasa niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dany Program Afiliacyjny MCN. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu.

IX. INNE POSTANOWIENIA

 1. W czasie trwania niniejszej Umowy Wydawca i Reklamodawca jest zobowiązany do poufności wszystkich informacji jak i w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu Umowy.
 2. Strony ustalają, że Wydawca zobowiązuje się do zrekompensowania Organizatorowi jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym, niedbałym lub nieuprawnionym wykorzystywaniem programu Afiliacyjnego MCN, jak z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę na stronie Organizatora lub innej stronie, z którą poprzez Organizatora połączy się Wydawca.
 3. W innym przypadku niż pisemna zgoda Organizatora, Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej. Wydawca wyraża zgodę na to, że Organizator może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz ujawnić i przekazać informacje dotyczące strony internetowej, adresu email Wydawcy, itp. jakimkolwiek osobom trzecim.
 4. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora swoich: imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej a także przetwarzanie informacji przekazanych przez Wydawcę w celach marketingowych.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jej część w jakimkolwiek zakresie straci ważność lub stanie się niewykonalna, strony uzgodnią wszelkie niezbędne poprawki do Umowy w celu realizacji interesów i celów stron o przeważającym znaczeniu w momencie wypełnienie Umowy.
 6. Organizator jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Reklamodawców zgodnie z warunkami Umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą ważność wszelkie postanowienia ustne lub zawarte w innych umowach sprzecznych z niniejszą umową.
 2. Strony oświadczają, że zapoznały się z tekstem Regulaminu Programu Afiliacyjnego MCN i zawierają niniejszą umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 5. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
 6. O wszystkich zmianach dokonanych przez Organizatora w Regulaminie Programu Afiliacyjnego MCN poinformuje Strony na swojej stronie internetowej.